SANTA FE (02.2001-03.2006)
SANTA FE (02.2001-03.2006)
SANTA FE (06.2006-...)
SANTA FE (06.2006-...)
Tucson (07.2004-...)
Tucson (07.2004-...)

HYUNDAI